İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İkmal ve Donatım Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimlerine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgün ve aksaksız yürütmek.

 4. Birim personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli hazırlanacak eğitim programına göre eğitmek, her an göreve hazır bulundurmak.

 5. Personel araç, gereç ve malzemenin görev bölgesine intikalini planlamak, hazırlıklarını yapmak, görev yerinde verimli çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak.

 6. Birimlerine ait araç, gereç, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 7. Birimindeki personelin hastalık ve izinlerini bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığı bünyesinde takip etmek.

 8. Personelini afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı İlkyardım Birim Amirliği ile koordineli olarak hazırlamak.

 9. Birimine ait bölümlerin tertip, düzen, ve temizliğini yaptırmak.

 10. Birlik Müdürlüğümüze alınacak her türlü araç, gereç, malzeme ve ekipmanın ihtiyaç tespitini yapmak, şartnamelerini hazırlamak, ilgili Birim Amirleriyle müşterek satın alma ve teslim alma işlemlerini yürütmek

 11. Nöbetçi Ekip Amiri olduğu günlerde dairenin koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek

 12. Birlik demirbaşına kayıtlı her türlü araç, gereç, ekipman ve malzemeye ait garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ve temin esnasında istenilen belgeler ayrı ayrı dosyalar halinde muhafaza edilecek, arıza, iade ve değiştirme durumlarında Teknik İşler Birim Amirince yürütülür.

 13. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 14. Temin edilen araç, gereç ve malzemenin mal yönetmeliğine göre gerekli işlemlerini yapmak, Valilik Onayı ile mal sorumlusu (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi) görevini yürütmek.

 15. Birlik Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasındaki iş ve işlemleri yürütmek.

 16. Birliğin yıllık bütçesini hazırlamak, tüm ödeneklerin tespitini yaparak İl Özel İdaresine göndermek ve bütçe işlemlerini yürütmek.

 17. Birlik Müdürlüğümüz personelinin maaş, yemek parası, tazminatlar, ek ders ücreti ve geçici görev yollukları ile ilgili yıllık tahmini harcama bütçesini hazırlayarak Afet ve Acil Durum Başkanlığından talep edilmesi için Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teklifte bulunmak.

 18. Birliğin görev alanına intikalinde her türlü ikmalini (yiyecek, giyecek, yakacak, yedek parça, onarım vb.) birim amirleri ile koordineli olarak yerine getirmek.

 19. Birlik demirbaşına kayıtlı her türlü araç, gereç ve malzemenin ayniyat işleri, bakım ve muhafaza işlemlerini yürütmek.

 20. Birlik Müdürlüğümüze ait araç-gereç ve malzemelerin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, bunları kayıt altına almak ve personel üzerindeki zimmet işlemlerini gerçekleştirmek ve zimmetlerin takibini yapmak.

 21. Birlik Müdürlüğü harcama evraklarını hazırlamak ihtiyaç duyulan ödenek miktarlarını belirlemek, Birliğin mali konuları ve ihtiyaçlarının tedariki ile ilgili işlemleri yürütmek.

 22. Birlik Müdürlüğümüze ait mutad ödenmesi gereken faturalarla, elektrik, su, telefon ve uydu faturalarının takibini yapmak ve günü geçmeden ödemelerini gerçekleştirmek.

 23. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişini engellemek ve takip etmek.

 24. Harcamalarla ilgili olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli şekilde iş ve işlemleri yürütmek.

 25. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 26. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 27. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların verdiği diğer görevleri yapmak.