İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İlk Yardım Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimlerine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgün ve aksaksız yürütmek.

 4. Birimine ait araç, gereç, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 5. Birimine ait bölümlerin (revir, doktor odası) tertip, düzen, ve temizliğini yaptırmak.

 6. Afetzede ve kazazedeye acil ilk yardım uygulamak ve sağlık kuruluşlarına naklini sağlamak.

 7. Afet bölgesinde sağlık kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, öncelikle personelin tedavilerini yapmak ve yaptırmak, imkânlar ölçüsünde afetzedelerin muayene ve tedavilerine yardımcı olmak.

 8. Birlik personelinin günlük sağlık hizmetlerini yürütmek, önemli hastalık ve kazaları rapor etmek.

 9. Personelin eğitimi konusunda, Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile müştereken, Üniversiteler ve İl Sağlık Müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

 10. Birlik ve araçlarda bulunan acil müdahale malzemelerinin hazır bulundurularak tam kapasite ile kullanımını sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında gerekli araştırmaları yapmak, temini için teklifte bulunmak.

 11. Kurum Personellerini afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı hazırlamak ve korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak. (Aşı, sarılık testi, kan gurubu testi v.b)

 12. Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli olarak birlik personeli ile istekli kurum, kuruluş, gönüllü ve sivil toplum örgütü mensuplarını ilkyardım ve yaralı taşımacılığı konusunda eğitmek.

 13. Biyolojik kirlenme riski bulunan yerlerde imkanlar ölçüsünde ilgili birimlere yardımcı olabilmek için sağlık kuruluşları ile koordineli olarak numune almak, tespit yapmak, ilgili yerlere ulaştırmak, tedavi ve dekontaminasyonuna yardımcı olmak.

 14. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişi engellemek ve takip etmek.

 15. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 16. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 17. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 18. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların vereceği diğer görevleri yapmak.