İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Ulaştırma ve Teknik İşler Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimlerine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgün ve aksaksız yürütmek.

 4. Birim personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği ile koordineli hazırlanacak eğitim programına göre eğitmek, her an göreve hazır bulundurmak.

 5. Personeli ile araç, gereç ve malzemesinin görev bölgesine intikalini planlamak, hazırlıklarını yapmak, görev yerinde verimli çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak.

 6. Birimine ait araç, gereç, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 7. Birim personelinin afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı İlkyardım Birim Amirliği ile koordineli olarak hazırlamak.

 8. Birimindeki personelin hastalık ve izinlerini bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığı bünyesinde takip etmek.

 9. Nöbetçi ekip araçları; ekip şoförünce nöbet başlangıcı ve bitimi garajdan teslim alınacak, araçların kontrolü yapıldıktan sonra ekip şoförü ve amiri ile birlikte, teslim etme ve teslim almada tutanak tutulacaktır.

 10. Birimine ait bölümlerin tertip, düzen, ve temizliğini yaptırmak.

 11. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 12. Birliğe ait araçların, kademenin kapasitesi oranında onarım ve bakım hizmetlerini yürütmek, araçların faal halde bulunmasını sağlamak.

 13. Birimlerin zimmetinde bulunan makine, alet vb. malzemelerin, birim amirlerinin talebi üzerine onarımlarını yapmak.

 14. Bina ve tesislerin küçük onarımlarını, elektrik, su ve kalorifer tesisatı ile kanalizasyon onarımlarını yapmak.

 15. Acil müdahale konteynırındaki malzemeleri, faal ve eksiksiz bulundurarak günlük kontrolünün yapılmasını sağlamak.

 16. Araçların görev ve belgeleri ile araç takip sisteminin çalışmasını sağlamak, araçları sürekli olarak izlemek, olumsuzlukları üst makamlara bildirmek ve ilgili kayıtları tutmak.

 17. Birlik akaryakıt istasyonu ve tankların kullanılması, bakımı ve her türlü emniyet tedbirlerinin alarak ve iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olmak.

 18. Birlik trafosu ve jeneratörleri ile tüm birliğin elektrik ve yangın sisteminin kullanılmasından, bakımından ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasından ve iş güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olmak.

 19. Birlik Müdürlüğümüz araç ve makinelerine gerekli akaryakıt ikmalini yapmak ve bununla ilgili kayıtları tutmak.

 20. Birlik Müdürlüğümüz araçlarının fenni muayene ve trafik sigortası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 21. Görev yerinde ekiplerin faaliyetlerini gereği gibi yürütebilmesi için araç, gereç ve malzemelerin onarımlarını süratle yapmak.

 22. Yangın hindrantlarının bakımından ve faal bulundurulmasından sorumludur.

 23. Araçların yedek parça ihtiyaçlarını belirlemek ve depolamak.

 24. Atölyelerde iş güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak

 25. Birliğin günlük ulaştırma hizmetlerini yürütmek, tüm araçların günlük çalıştırılmasını sağlamak ve günlük kontrol formlarını doldurmak amacıyla Garaj Sorumlusuna teslim etmek.

 26. Birlik kademesindeki her türlü alet, makine ve ekipmanın kontrollerini yapmak, birim personelinin iş güvenliğiyle ilgili eğitimlerini aldırmak ve iş güvenliğiyle ilgili yasal tüm tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak.

 27. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişi engellemek ve takip etmek.

 28. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 29. Araç takip sistemini kontrol etmek, herhangi bir olumsuzlukta Birlik Müdürüne bilgi ve rapor vermek.

 30. Birlik Müdürlüğü araçlarına ait sigorta işlemlerini kontrol etmek, ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 31. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 32. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların verdiği diğer görevleri yapmak.