İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği

 1. Birim Personelinin disiplin ve düzenini sağlamak, sevk ve idare etmek.

 2. Birim Personelinin kılık ve kıyafetlerinin mevzuata uygun olmasını sağlamak.

 3. Birimine ait yazışmaları usulüne uygun olarak yapmak, evrak ve arşiv hizmetlerini düzgün ve aksaksız yürütmek.

 4. Birim ve Birlik personelinin mesleki bilgi, beceri ve bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek eğitimlerini aldırmak.

 5. Personeli ile araç, gereç ve malzemelerinin görev bölgesine intikalini planlamak, hazırlıklarını yapmak, görev yerinde verimli çalışmalarını sağlayıcı tedbirleri almak.

 6. Birimlerine ait araç, gereç, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek, tahsis edilen malzemenin zimmet, depolama, temizlik, bakım ve onarımını yaptırmak ve her an hizmete hazır bulundurmak.

 7. Personelini afet bölgesindeki hastalık risklerine karşı İlkyardım Birim Amirliği ile koordineli olarak hazırlamak.

 8. Birimindeki personelin hastalık ve izinlerini bağlı olduğu Svl.Svn.Uzmanlığı bünyesinde takip etmek.

 9. Birimine ait bölümlerin tertip, düzen ve temizliğini yaptırmak.

 10. Nöbetçi Ekip Amiri olduğu günlerde dairenin koruyucu güvenlik hizmetlerini yürütmek.

 11. Eğitim dönemlerinde koordineli olarak, Sosyal İşler Birim Amirliğine ait bölümlerin (Sosyal tesis, yüzme havuzu, halı saha, misafirhane, yemekhane, yatakhaneler, çay ocağı, mutfak ve tuvalet konteynırları, sosyal işler kamyonu) tertip, düzen ve temizliğini yaptırmak, güvenliğini sağlamak ve bu bölümlerin açılış ve kapanış saatlerini belirleyerek işletilmesinden sorumlu olmak.

 12. Birlik personelinin devamlı göreve hazır bulundurulmasının sağlanması için mesleki eğitim ve beden eğitimi programlarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık dönemler halinde ilgili birim amirleri ile koordineli olarak hazırlamak ve uygulamak.

 13. Eğitim malzemelerini ilgili birim amiri ile koordineli olarak hazırlamak, muhafazasını sağlamak, kullanılabilir halde bulundurmak ve ihtiyaçlar için gerekli araştırmayı yaparak teklifte bulunmak.

 14. Birliğin eğitimlerde ulaştığı seviye ile imkan ve kabiliyetinin denenmesi için gece ve gündüz yurt içi ve dışı intikal, gösteri ve tatbikatları plan ve programlarını düzenlemek.

 15. Personelin mesai saatleri içerisinde ( öğle paydosu hariç ) birlik dışına ve lojmanlara gitmeleri izne tabidir.

 16. İlgili birim amirleri ile koordineli olarak ihtisas (arama ve kurtarma, ilkyardım, KBRN, sosyal yardım, genel maksat) dershaneleri oluşturmak ve düzenini sağlamak.

 17. Eğitim alanının her an hizmete hazır halde bulunmasını sağlamak, kullanımını planlamak.

 18. Ders notlarının yazımını çoğaltarak, dağıtımını sağlamak.

 19. Kitapların tertip ve düzeni ile, yabancı dokümanların muhafazasını sağlamak.

 20. Birliğin teknik çizim ve hizmetlerini ilgili mühendis ile birlikte koordineli yürütmek.

 21. Birim amirleri ile koordineli olarak, birlik hizmetlerinde kullanılmasında yararlı olacak araç, gereç ve malzemelerin teknolojik gelişmelere paralel olmasına yönelik araştırmaları yapmak, temini için önerilerde bulunmak.

 22. Günlük hizmetlerde ve görev zamanında basın ve halkla ilişkilere ait hazırlıkları yapmak ve yürütmek.

 23. Eğitim amaçlı olmak üzere, il ve bölgede bulunan eğitim ile ilgili alanlar hakkında bilgi tutmak ve gerektiğinde bu alanlardan faydalanılması için Birim-Ekip Amirlikleri ile koordineli çalışmalar yapmak.

 24. Eğitim amaçlı ve birliğin tanıtımını sağlayıcı kitap, afiş, broşür, film, televizyon ve radyo programlarının hazırlıklarını yapmak.

 25. Ekip-Birim Amirlikleri ile koordineli olarak; eğitimlerde kullanılmak üzere, bilgisayar ortamında ders notları ve sunumlar hazırlatmak ve bunları arşivlemek.

 26. Birliğin faaliyetleri ile ilgili evrak, resim ve video çekimlerini Ekip-Birim Amirlikleri ile koordineli yapmak, gerektiğinde kullanılmak üzere arşivlemek.

 27. Eğitim alanı ve bu alandaki eğitim ile ilgili bölümlerinin düzeni, bakımı, onarımı ve yenilenmesi için ilgili Ekip-Birim Amirlikleri ile koordineli çalışmalar yapmak.

 28. Birlik Müdürlüğü Web sayfasını güncel halde hazır bulundurmak ve Başbakanlık AFAD sitesindeki mail haberleşmelerini takip etmek.

 29. Birimine ait bilgisayarlardan her türlü yasak ve zararlı sitelere girişini engellemek ve takip etmek.

 30. Birimine ait personelin mesai saatleri ile afetlerde, görev ve tatbikatlarda her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak, riskli durumlarda personelinin can güvenliğini korumaya ilişkin karar vermek.

 31. Enerji tasarrufu konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

 32. İl Müdürünün, Birlik Müdürünün ve Uzmanların verdiği diğer görevleri yapmak.