İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Erzurum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü

Ersan Sağsöz 225x3002

Ersan SAĞSÖZ
Planlama Ve Zarar Azaltma Şube Müdürü 

Görevleri

a) İlin afet tehlike ve risk haritalarının belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

b) Olmuş veya muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve bu alanlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge ( Yapı ve İkamete Yasaklanmış Afet Bölgesi ) kararının alınması için Başkanlığa öneride bulunmak.

c) Olmuş veya muhtemel afet ve acil durumlar için düzenlenecek teknik raporlar gereği Genel Hayata Etkililik / Etkisizlik olurlarını almak.

ç) Afet zararlarını azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak amacı ile gerekli önleyici tedbirleri almak, aldırmak ve keşiflerini hazırlamak.

d) Afete Maruz kalabilecek alanların mahallinde ilanını sağlamak.

e) Köy gelişim alanlarının, Organize sanayi bölgelerinin tespiti çalışmalarına katılmak,ÇED raporlarına görüş vermek.

f) Afetzede yerleşim alanlarının tespiti amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonunu sağlamak, yer seçimi protokollerini düzenlemek, onay için Başkanlığa göndermek.

g) Gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek afet ve acil durumlara yönelik etütleri yapmak.

ğ) Afet ve acil duruma yönelik yerel bilgi sisteminin işletimi ile merkezi bilgi sisteminin entegrasyonunu sağlamak.

h) İl Müdürü, Vali Yardımcısı veya Valinin vereceği diğer görevleri yapmak.